Dự thảo thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Dự thảo thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Download file gốc công văn số 1293/LĐTBXH-TCGDNN ngày 5/4/2017 về việc xin ý kiến góp ý các dự thảo thông tư

Download file gốc dự thảo chức danh Giảng viên tại đây