Điểm học tập ngày 29/6/2017 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Điểm học tập ngày 29/6/2017

Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.