Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh

          Khoa Kinh tế được thành lập từ năm 1980, đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng chuyên môn quản lý kinh tế nông nghiệp cho các địa phương, cơ quan quản lý sản xuất kinh doanh và các thành phần kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Quá trình phát triển của Khoa gắn liền với sự phát triển đi lên và các thành tựu đạt được của lĩnh vực quản lý nền kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là khi chuyển sang cơ chế thị trường, sản xuất hàng hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Từ khi thành lập cho đến nay khoa đã đào tạo cử nhân các ngành: Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp; Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh cho tất cả các ngành, các thành phần kinh tế. Ngoài ra, tham gia đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng mở ra cơ hội học tập cho mọi người khi có nhu cầu.

1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA KHOA
1.1. Sứ mạng
            Sứ mạng của khoa là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế nông nghiệp với các hệ, trình độ đa dạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và của khu vực.
1.2. Mục tiêu phát triển
            Mục tiêu phát triển của khoa gắn với sự phát triển của nhà trường, theo hướng nâng cao trình độ đào tạo và phát triển mở rộng đa dạng hóa đào tạo nhiều chuyên ngành sâu trong cả lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh ở trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và tham gia đào tạo ở trình độ cao hơn. Phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy và tạo nhiều cơ hội thuận lợi nhất cho người học khi có nhu cầu đào tạo khối ngành kinh tế.
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng
            Khoa là đơn vị hành chính cơ sở của Trường, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của học sinh, sinh viên trong khoa theo Quy chế Công tác HS, SV và đề án công tác HS, SV trong tình hình mới.
          – Khoa tổ chức đào tạo cử nhân một số ngành theo mục tiêu, quy mô các loại hình đào tạo của Nhà trường đã được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt.
2. 2. Nhiệm vụ
            – Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy,học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên.
            – Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. cùng với các phòng, ban chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HS,SV trong khoa.
            – Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng tư liệu thực hành,… phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.
            – Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
            – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bỗi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
3. NGÀNH ĐÀO TẠO
–  Ngành Quản trị kinh doanh
–  Ngành Kinh doanh nông nghiệp
–  Ngành Quản trị kinh doanh du lịch – Khách sạn
(Các chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, hệ vừa làm vừa học; Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.)
4. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
4.1. Bộ máy tổ chức
1. Trưởng khoa: Th.S Đỗ Đăng Tất
2. Phó trưởng khoa: Th.S Nguyễn Việt Dũng
3. Chủ tịch công đoàn bộ phận: Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh
4. Trợ lý quản lý sinh viên: Th.S Nguyễn Thu Hằng
5. Trợ lý đào tạo: Th.S Trần Thị Thanh Huyền
6. Bí thư liên chi đoàn: Th.S Phùng Thị Hằng Hoa
4.2. Các bộ môn trực thuộc
1. Bộ môn Kinh tế
          – Trưởng bộ môn: Th.S.GVC Nguyễn Văn Lẫm.
2. Bộ môn Quản trị kinh doanh
          – Trưởng bộ môn: Th.S Phạm Thị Thu Hà.
4.3. Trình độ chuyên môn
4.3.1. Số lượng giảng viên
          – Trong khoa: 11.
          – Ngoài khoa: 03.
4.3.2. Trình độ đội ngũ giảng viên
          – Tiến sĩ: 0.
          – Nghiên cứu sinh: 01 Việt Nam; 02 Trung Quốc.
          – Thạc sỹ: 09.
          – Cử nhân: 02 (Đang học thạc sỹ).
5. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ
         – Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến của nhà trường, tập thể vững mạnh.
5.1. Kết quả đào tạo
            Tính đến thời điểm hiện nay thì khoa đã đào tạo được 29 khóa sinh viên hệ cao đẳng chính quy các ngành Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn. Cũng như là các hệ liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, cao đẳng tại chức. Cung cấp cho địa phương và các tỉnh bạn nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội.
5.2. Về nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế
            Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án, đề tài cấp khoa và nhà trường; phối hợp với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
            Hàng năm số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, sinh viên được nghiệm thu từ khoảng 02 đề tài.
6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
6.1. Về công tác đào tạo
            – Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành mà Khoa đang quản lý và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.
            – Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa.
            – Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo các hệ của ngành thuộc sự quản lý của Khoa.
            – Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, quản lý chất lượng, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành do Khoa quản lý.
6.2. Về công tác khoa học
            – Thông báo và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho tất cả các cán bộ giảng viên trong khoa cũng như triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Khoa.
            – Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.
            – Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành các cấp.
6.3.Quản lý nguồn nhân lực
            – Quản lý giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
            – Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.
            – Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.
            – Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.
6.4. Về công tác quản lý học sinh, sinh viên
            – Đẩy mạnh công tác quản lý học sinh, sinh viên.
            – Nghiên cứu, áp dụng hình thức quản lý sinh viên theo mô hình đào tạo theo tín chỉ.
7. LIÊN HỆ 
Văn phòng làm việc: Phòng 313 – Tầng 03 khu Hiệu Bộ – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.
Địa chỉ: Thuỷ Xuân Tiên – Huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội.
Tel: 0433 721 218 – Email:  khoaktqtkd.d20@moet.edu.vn.