Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

 
1. Cơ cấu tổ chức và trình độ:
Được thành lập ngày 01/01/2010;
– Trưởng phòng – Nguyễn Văn Thạch
– Chi bộ và Công đoàn là đơn vị ghép của 02 phòng: Công tác HSSV – Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục
– Đội ngũ và trình độ: 01 trưởng phòng và 06 nhân viên, trong đó:
+ Kiêm nhiệm: 05 đồng chí là giảng viên, trình độ Thạc sĩ;
+ Chuyên trách: 02 đồng chí, trình độ Đại học;
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng có chức năng tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý công tác Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục theo đúng Qui chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo và các qui định của nhà trường.
a) Công tác thanh tra
Chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.
Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh  tra.
Nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo trong Nhà trường. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo qui định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
b) Công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục
Lập kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn;
Xây dựng và triển khai thực hiện các qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
Tự đánh giá chất lượng và chương trình hoạt động đào tạo của Nhà trường và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.
Xây dựng và triển khai thực hiện các qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
Công khai kết quả kiểm định chất lượng theo qui định của các cơ quan có thẩm quyền.
Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức thi, kiểm tra của sinh viên, học sinh cho tất cả các môn học trong Nhà trường.
Lựa chọn hình thức thi, bộ câu hỏi ôn tập, ngân hàng đề thi, coi thi, chấm thi theo Qui chế.
3. Mục tiêu chất lượng của đơn vị:
– Giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn;
– Đảm bảo 100%  kết luận của thanh tra không có khiếu nại;
– Hàng tuần kiểm tra về tình hình giảng dạy trên lớp phải được thanh tra ghi vào sổ nhật ký theo dõi hàng ngày;
– 100% công tác thanh kiểm tra được giao và thanh kiểm tra giáo dục hàng năm đúng theo thời gian của kế hoạch được duyệt;
– Hoàn thành công việc thư ký để được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận chất lượng quản lý giáo dục vào năm học 2012 – 2013;
– Duy trì việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Nhà trường đã được Văn phòng Chứng nhận chất lượng – Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 ngày 22/9/2011;
– Thực hiện ít nhất 1 đề tài nghiên cứu cấp trường trong giai đoạn năm 2010 – 2015;
– Phấn đấu giai đoạn: 2012-2015 có 100% thạc sĩ;
– Tổ chức các kỳ thi hàng năm đúng quy chế thi;
– 100 % các yêu cầu của sinh viên về điểm thi được giải quyết đúng hạn.
4. Thành tích của đơn vị:
– Năm 2010: Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;
– Năm 2011: Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.
– Năm 2012: Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.
5. Liên hệ
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây – Thủy Xuân Tiên – Chương Mỹ – Hà Nội
Điện thoại: 0433.725.554;              Email:   phongtrclgd.d20@moet.edu.vn