PHÒNG BAN – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Tue, 19 Sep 2017 09:19:35 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png PHÒNG BAN – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Lịch công tác tuần 37 năm 2017 http://htcc.edu.vn/2017/09/08/lich-cong-tac-tuan-37-nam-2017/ Fri, 08 Sep 2017 10:20:26 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1611

]]>
Lịch công tác tuần 36 năm 2017 http://htcc.edu.vn/2017/09/01/lich-cong-tac-tuan-36-nam-2017/ Fri, 01 Sep 2017 15:20:54 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1573

]]>
Cán bộ phòng Kế toán – Tài chính http://htcc.edu.vn/2017/08/31/can-bo-phong-ke-toan-tai-chinh/ Thu, 31 Aug 2017 02:07:22 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1566

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Doãn Trung Thành

P. Trưởng phòng

Thạc sĩ

 

2

Vũ Thị Kim Anh

 

Thạc sĩ

 

3

Đỗ Phương Liễu

 

Thạc sĩ

 

4

Đỗ Thị Linh

 

Thạc sĩ

 

5

Nguyễn Xuân Tường

 

Trung cấp

  ]]>
Phòng Kế toán – Tài chính http://htcc.edu.vn/2017/08/31/phong-ke-toan-tai-chinh/ Thu, 31 Aug 2017 01:45:48 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1563 Phòng Kế toán – Tài chính ra đời và gắn liền với sự phát triển của Nhà trường, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý tài chính, Phòng Kế toán-Tài chính đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý tài chính hiệu quả, tránh lãng phí.

1. Chức năng

          Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao.

2. Nhiệm vụ

Lập dự toán thu, chi hàng năm, hàng quý theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Tổ chức thực hiện thu, chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cập.

– Lập quyết toán các nguồn vốn thu, cấp theo quý, năm đúng với chế độ kế toán tài chính và luật ngân sách.

– Hướng dẫn các bộ phận chi tiêu đúng nguyên tắc, đúng các quy định hiện hành và chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

– Đối chiếu vốn với kho bạc theo tháng và quý, thanh quyết toán chi tiêu gồm: Lương, phụ cấp, học bổng, BHXH, các khoản chi khác phục vụ đào tạo và các hoạt động khác.

– Lập các sổ theo dõi các nguồn, nguồn thu, nguồn chi theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

– Hàng tháng đối chiếu với kho bạc, thanh quyết toán chế độ BHXH cho cán bộ công chức, viên chức, trong biên chế và các hình thức hợp đồng theo luật lao động quy định.

– Giữ quỹ của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước.

– Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính, phòng Quản trị vật tư quản lý theo dõi toàn bộ tài sản công và giải quyết thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

– Hàng năm tài chính công khai nguồn vốn tự có

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Định hướng phát triển

     Phân bổ hợp lý các nguồn lực tài chính, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của nhà trường với quy mô ngày càng phát triển; hướng đến từng bước tăng cường cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao thu nhập cho Cán bộ viên chức.

4. Đội ngũ cán bộ viên chức

Phòng có 5 người. Trong đó thạc sĩ 04 người, trung cấp 01 người

5. Thành tích

– Năm 2003 bằng khen của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây

– Năm 2004 Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây

– Hằng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

6. Liên hệ

Phòng Kế toán tài chính – phòng 103 Khu hiệu bộ

Điạ chỉ mail: Phòngtckt.d20@moet.edu.vn

Điện thoại: 0433.721.214

]]>
Giới thiệu Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục http://htcc.edu.vn/2017/08/31/gioi-thieu-phong-khao-thi-va-dam-bao-chat-luong-giao-duc/ Thu, 31 Aug 2017 01:18:18 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1557 Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 01/01/2010 Có tên đầu tiên là Phòng Thanh tra và đánh giá đảm bảo chất lượng giáo dục, đến tháng 4 năm 2016 được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo quyết định số 196 ngày 28/3/2016 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

I. Chức năng

Phòng có chức năng tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý công tác thực hiện Quy định dạy và học, công tác thi và kiểm tra; Công tác Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và các qui định của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

a) Công tác khảo thí

– Phối hợp lập kế hoạch và tổ chức thi học kỳ, thi cuối khoá;

– Kiểm tra các quy chế đào tạo; Tổ chức chấm thi theo quy định;

– Tổ chức thẩm định tính chính xác của việc ra đề thi, chấm thi (khi có yêu cầu);

– Cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

– Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống ngân hàng đề thi – đáp án;

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.

b) Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

– Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng giáo dục. Đề xuất phương án đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;

– Phối hợp nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình việc làm của sinh viên đã ra trường; đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập,

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng;

– Nghiên cứu phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

III. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ hiện tại

3.1. Cơ cấu tổ chức

– Trưởng phòng:  ThS.  Nguyễn Văn Thạch

– Chủ tịch công đoàn: ThS. Vũ Thu Phương

3.2. Đội ngũ hiện tại

Hiện tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng có 05 đồng chí là cán bộ giảng viên, chuyên viên. Cụ thể là:

Tiến sĩ:    01

Thạc sĩ:   03

 Đại học:  01

IV. Thành tích

          – Năm 2010: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2011: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2012: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2013: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2014: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2015: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2016: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

V. Liên hệ

– Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

– Điện thoại: 0433.725.554

– Email: Phongtrclgd.d20@moet.edu.vn

]]>
Đại hội Công đoàn bộ phận 4 nhiệm kỳ 2017 – 2022 http://htcc.edu.vn/2017/08/29/dai-hoi-cong-doan-bo-phan-4-nhiem-ky-2017-2022/ Tue, 29 Aug 2017 09:51:16 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1534 Sáng ngày 27/8/2017, tại Hội trường tầng 2 khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Công đoàn bộ phận 4 tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh Đại hội

 Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Khanh – Chi uỷ viên lâm thời Chi bộ 2; đồng chí Bùi Văn Tải – Phó trưởng ban tuyển sinh, kiêm phó trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên; đồng chí Nguyễn Huy Lương – Ủy viên BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2017, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và toàn thể các đồng chí là công đoàn viên của Công đoàn bộ phận 4.

Đồng chí Nguyễn Huy Lương, phụ trách Công đoàn bộ phận 4 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022. Nội dung báo cáo đã nêu rõ những mặt công tác và kết quả đạt được của công đoàn bộ phận 4 trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Nguyễn Huy Lương trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017- 2022

Báo cáo chỉ rõ trong nhiệm kỳ qua, tập thể công đoàn bộ phận 4 có tư tưởng chính trị vững vàng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Thực hiện tốt các hoạt động do Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên phát động, quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên công đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết cho các công đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào, bổ sung số liệu vào báo cáo cho cụ thể, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tế. 

Đồng chí Nguyễn Công Khanh-chi uỷ viên lâm thời Chi bộ 2 đã phát biểu chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của công đoàn bộ phận 4 và đề nghị các đồng chí công đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Công Khanh phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng được nghe Đồng chí Bùi Văn Tải đại diện lãnh đào đơn vị phát biểu ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bùi Văn Tải phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả đồng chí Nguyễn Thị Quyến  được bầu là Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Bài viết: Hằng Hoa
                                                                                                   Ảnh: Việt Phú
]]>
Lịch công tác tuần 35 năm 2017 http://htcc.edu.vn/2017/08/26/lich-cong-tac-tuan-35-nam-2017/ Sat, 26 Aug 2017 14:25:54 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1527

]]>
Đại hội Công đoàn bộ phận 3 nhiệm kỳ 2017 – 2022 http://htcc.edu.vn/2017/08/23/dai-hoi-cong-doan-bo-phan-3-nhiem-ky-2017-2022/ Wed, 23 Aug 2017 02:52:08 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1503 Chiều ngày 21/8/2017, tại Hội trường tầng 2 khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Công đoàn bộ phận 3 (CĐBP 3) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Được – Ủy viên BCH Đảng ủy và 23 công đoàn viên đang sinh hoạt tại Công đoàn 3.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, phụ trách Công đoàn bộ phận 3 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, CĐBP 3 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, luôn giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Các hoạt động do Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên phát động đều được đoàn viên hưởng ứng tích cực và tham gia tự giác, nhiệt tình. CĐBP 3 đã luôn quan tâm đến đoàn kết nội bộ và đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, nhân viên, coi đó là sức mạnh, là động lực cho đoàn viên công đoàn yên tâm công tác.

 Các đồng chí công đoàn viên đã đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác công  đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022 công đoàn bộ phận 3, các ý kiến đóng góp tập trung vào việc tăng cường tinh thần đoàn kết cho các công đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi công đoàn viên cần tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Kết thúc, Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành CĐBP 3 nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 3 đồng chí: đ/c Nguyễn Thanh Nga – Chủ tịch, đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo.- Phó Chủ tịch, đ/c Đỗ Thị Linh – Ủy viên và giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Một số hình ảnh Đại hội

Đ/c Nguyễn Tuấn Nam đọc Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022
Đ/c Đỗ Thị Linh phát biểu tham luận trong đại hội
Đ/c Nguyễn Đình Được – Đại diện BCH Đảng ủy biểu dương các thành tích đã đạt được của CĐBP 3
Đ/c Đàm Văn Hùng – Giám đốc trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ phát biểu trong Đại hội
Đ/c Doãn Trung Thành – Trưởng phòng Tài chính Kế toán phát biểu trong Đại hội.
Công đoàn 3 chụp ảnh lưu niệm

Bài và ảnh: Xuân Khương

]]>
Thông báo tuyển sinh Đại học học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn/2017/08/21/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-hoc-tai-truong-cao-dang-cong-dong-ha-tay/ Mon, 21 Aug 2017 03:04:45 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1489

]]>
Thông báo về việc áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018 http://htcc.edu.vn/2017/08/21/thong-bao-ve-viec-ap-dung-mau-bieu-tu-nam-hoc-2017-2018/ Mon, 21 Aug 2017 01:41:53 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=1486
TRƯỜNG CĐCĐ HÀ TÂY
PHÒNG KT&KĐCLGD
Số: 01/TB-KT&KĐCLGD
V/v áp dụng mẫu biểu
từ năm học 2017-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 
                                            Kính gửi:
                                                            – Thủ trường các khoa;
                                                            – Trưởng bộ môn;                                                 

         Căn cứ Quyết định số 360/2017/QĐ-CĐCĐHT ngày 10/7/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (gọi tắt là Quy định 360);

         Để áp dụng đồng bộ các mẫu biểu liên quan theo Quy định 360, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xin thông báo tới Quý Khoa và Bộ môn trong toàn trường như sau:

            – Huỷ bỏ toàn bộ các mẫu biểu đã áp dụng đến hết năm học 2016-2017.

            – Áp dụng từ năm học 2017-2018 các mẫu biểu, bao gồm 04 loại:

                        1-Các mẫu Thi kết thúc môn học;

                        2-Mẫu đề thi tốt nghiệp;

                        3-Mẫu đáp án thi tốt nghiệp;

                        4-Mẫu Phiếu huỷ đổi giờ;

                  Vậy kính đề nghị:

            – Thủ trưởng các khoa, bộ môn phổ biến đầy đủ nội dung trên đến giảng viên trong khoa và bộ môn để áp dụng đúng mẫu biểu;

            – Ban Website Trường đăng tải các mẫu biểu lên Website trường tại mục văn bản chung và văn bản của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

        Rất mong được đón nhận sự hợp tác hiệu quả của Quý Khoa, Bộ môn và các thầy cô giáo.

            Trân trọng kính gửi./.

Nơi nhận:
– Các khoa;
– P.TCHC (Ban Website);
– Lưu: P.KT&KĐCLGD.

Trưởng phòng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thạch

]]>