PHÒNG BAN

Thông báo về việc áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ TÂY PHÒNG KT&KĐCLGD Số: 01/TB-KT&KĐCLGD V/v áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017                                       …

Chi tiết