PHÒNG BAN

Phòng Kế toán – Tài chính

Phòng Kế toán – Tài chính ra đời và gắn liền với sự phát triển của Nhà trường, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý tài chính, Phòng Kế toán-Tài chính đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý tài chính hiệu quả, tránh lãng phí. 1. Chức năng           Giúp Hiệu trưởng thực hiện …

Chi tiết

Giới thiệu Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 01/01/2010 Có tên đầu tiên là Phòng Thanh tra và đánh giá đảm bảo chất lượng giáo dục, đến tháng 4 năm 2016 được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo quyết định số 196 ngày 28/3/2016 của Hiệu …

Chi tiết

Thông báo về việc áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ TÂY PHÒNG KT&KĐCLGD Số: 01/TB-KT&KĐCLGD V/v áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017                                       …

Chi tiết