Giới thiệu phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Giới thiệu phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

  1. Cơ cấu tổ chức và trình độ: Được thành lập ngày 01/01/2010; – Trưởng phòng – Nguyễn Văn Thạch – Chi bộ và Công đoàn là đơn vị ghép của 02 phòng: Công tác HSSV – Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục – Đội ngũ và trình độ: 01 trưởng phòng và 06 …

Chi tiết