Tin tức phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Tin tức phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Thông báo về việc áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018

TRƯỜNG CĐCĐ HÀ TÂY PHÒNG KT&KĐCLGD Số: 01/TB-KT&KĐCLGD V/v áp dụng mẫu biểu từ năm học 2017-2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017                                       …

Chi tiết