SINH VIÊN

Link xem điểm cũ

Các lớp xem điểm từ trước vào đây để xem. STT Tên khoa Tên lớp Link xem điểm 1 Khoa Chăn nuôi –  Thú y Chăn nuôi 35 Xem điểm Chăn nuôi 36 Xem điểm Chăn nuôi 37 Xem điểm Liên thông Dịch vụ thú y 2A Xem điểm Liên thông Dịch vụ thú y 2B Xem điểm Liên thông …

Chi tiết