VĂN BẢN – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn Vì sự phát triển của cộng đồng Fri, 17 Nov 2017 03:42:45 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 http://htcc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logotruong2-32x32.png VĂN BẢN – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây http://htcc.edu.vn 32 32 Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội http://htcc.edu.vn/2017/05/19/quyet-dinh-162017qd-ubnd-ngay-1742017-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi/ Fri, 19 May 2017 09:35:39 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=977 Download file Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 tại đây

]]>
Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 ban hành quy định về phân cấp quản lý bộ máy, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội http://htcc.edu.vn/2017/05/19/quyet-dinh-so-142017qd-ubnd-ngay-1342017-ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-quan-ly-bo-may-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-trong-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ha-noi/ Fri, 19 May 2017 09:31:46 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=975 Download file Quyết định 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 tại đây

]]>
Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp http://htcc.edu.vn/2017/04/14/thong-tu-092017tt-bldtbxh-ngay-1332017-quy-dinh-viec-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-theo-nien-che-hoac-theo-phuong-thuc-tich-luy-mo-dun-hoac-tin-chi/ Fri, 14 Apr 2017 08:33:12 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=785 Download file Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 tại đây

]]>
Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng http://htcc.edu.vn/2017/04/14/thong-tu-462016tt-bldtbxh-ngay-28122016-quy-dinh-ve-dieu-le-truong-cao-dang/ Fri, 14 Apr 2017 08:25:27 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=783 Download file Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 tại đây

]]>
công văn 679/TCDN-PCTT ngày 07/04/2017 về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp http://htcc.edu.vn/2017/04/14/cong-van-679tcdn-pctt-ngay-07042017-ve-viec-to-chuc-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep/ Fri, 14 Apr 2017 08:09:43 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=779 Download file gốc công văn số 679/TCDN-PCTT tại đây

]]>
Dự thảo thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp http://htcc.edu.vn/2017/04/14/du-thao-thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-giang-vien-giao-duc-nghe-nghiep/ Fri, 14 Apr 2017 08:05:16 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=776 Download file gốc công văn số 1293/LĐTBXH-TCGDNN ngày 5/4/2017 về việc xin ý kiến góp ý các dự thảo thông tư

Download file gốc dự thảo chức danh Giảng viên tại đây

]]>
Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp http://htcc.edu.vn/2017/03/21/thong-tu-082017tt-bldtbxh-ngay-10032017-quy-dinh-chuan-ve-chuyen-mon-nghiep-vu-cua-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep/ Tue, 21 Mar 2017 03:52:51 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=467 Download file gốc tài liệu tại đây

]]>
Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp http://htcc.edu.vn/2017/03/21/thong-tu-072017tt-bldtbxh-ngay-10032017-quy-dinh-che-do-lam-viec-cua-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep/ Tue, 21 Mar 2017 03:50:47 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=465 Download file gốc tài liệu tại đây

]]>
Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp http://htcc.edu.vn/2017/03/21/thong-tu-062017tt-bldtbxh-ngay-08032017-quy-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-boi-duong-doi-voi-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep/ Tue, 21 Mar 2017 03:48:39 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=463 Download file gốc tài liệu tại đây

]]>
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng http://htcc.edu.vn/2017/03/21/thong-tu-052017tt-bldtbxh-ngay-02032017-quy-dinh-quy-che-tuyen-sinh-va-xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang/ Tue, 21 Mar 2017 03:46:00 +0000 http://htcc.edu.vn/?p=461 Download file gốc tài liệu tại đây

]]>