Văn bản nhà nước

Quyết định số 783/QĐ-TCGDNN ngày 6/10/2017: “QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và mẫu Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề”

<p><span style=”color: #0000ff;”><strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=1l4DQOn2SDUFQOllycOpmZke8dv4a6eqo”>Download file Quyết định số 783/QĐ-TCGDNN ngày 6/10/2017 tại đây</a></strong></span></p> <p><iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1l4DQOn2SDUFQOllycOpmZke8dv4a6eqo/preview” width=”100%” height=”480″></iframe></p>  

Chi tiết