Văn bằng chứng chỉ hệ Cao đẳng


STT

Khóa học

Quyết định và danh sách SV tốt nghiệp

Chứng chỉ

Ghi chú

1

Khóa 34 (2011-2014)

Lần 1

Lần 2

   

2

Khóa 35 (2012 – 2015)

Lần 1

Lần 2

   

3

Khóa 36 (2013 – 2016)

Lần 1

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng