Đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại – Email

1

Nguyễn Việt Dũng

Phó trưởng khoa Giảng viên

Thạc sỹ Quản trị KD

0986234086

nguyendung131081@gmail.com

2

Nguyễn Văn Lẫm

Trưởng bộ môn

Giảng viên chính

Thạc sỹ Kinh tế

0969683361

nguyenvanlam712@gmail.com

3

Phạm Thị Thu Hà

Trưởng bộ môn

Giảng viên

Thạc sỹ Quản trị KD

0906120805

thuha17032004@yahoo.com

4

Trần Thị Thanh Huyền

Trợ lý đào tạo

Giảng viên

Thạc sỹ Kinh tế

0912845166

huyenthanhhanoi@yahoo.com

5

Nguyễn Thu Hằng

Trợ lý QLHS,SV

Giảng viên

Thạc sỹ Kinh tế

01683161567

hangluong1975@gmail.com

6

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chủ tịch CĐ

Giảng viên

Thạc sỹ Kinh tế

01697832319

7

Phùng Thị Hằng Hoa

Giảng viên

Thạc sỹ Kinh tế

0904988820

phunghoaxuanmai@yahoo.com.vn

8

Đặng Minh

Giảng viên

Cử nhân Kinh tế

0948314141

ngocminh.cdcd@gmail.com

9

Nguyễn Ngọc Xuân

Hiệu trưởng

Giảng viên chính

Thạc sỹ Kinh tế

0912525734

10

Trần Ngọc Khuynh

Trưởng phòng ĐT

Giảng viên chính

Thạc sỹ Kinh tế

0912785036

tranngockhuynh@gmail.com

11

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên

Thạc sỹ Quản trị KD

0983991206

nguyentiendung.qtkd@gmail.com

12

Hà Thị Lan Hương

Giảng viên

Cử nhân Văn hóa DL

01266068882

halanhuong.hp@gmail.com

13

Nguyễn Trung Thành

Giảng viên

Thạc sỹ Quản trị KD

0938258886

14

Doãn Trung Thành

Giảng viên

Thạc sỹ Quản trị KD

0982424278

thanhdocsong@yahoo.com