SINH VIÊN

Kết quả học tập ngày 5/7/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/0B4NEIBhcxLYOVi1sN3BLSlhuSWM?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm học tập ngày 29/6/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/0B4NEIBhcxLYOR1g0bjVhQ2MxZkE?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết