Liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
 
Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại/Fax: 024 33 840 126
Email: hatay@htcc.edu.vn