Công bố kết quả khảo sát việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên khóa 37

Thực hiện kế hoạch năm học, vừa qua Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã triển khai  khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp đối với khóa 37.

Nhà trường đã tiến hành khảo sát tình trạng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên hệ cao đẳng chính quy cho các ngành: Dịch vụ thú y, Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai.

Kết quả khảo sát cho thấy những tín hiệu rất tích cực về tình trạng việc làm, thu nhập, khả năng thích ứng của sinh viên nhà trường.

* Tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Biểu đồ 1: Tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Qua biểu đồ 1 cho thấy số sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm là 95,5%; số sinh viên chưa có việc làm là 4,5% .

* Thời gian tìm kiếm được việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp (Số sinh viên đã có việc làm)

Biểu đồ 2: Thời gian tìm được việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Qua khảo sát cho thấy có 81,13% sinh viên sau tốt nghiệp tìm được việc làm dưới 6 tháng; 17,92% tìm được việc làm trong khoảng thời gian từ 6-12 tháng; 0,95% tìm được việc làm sau 12 tháng. Qua đây cho thấy khả năng thích ứng với thị trường lao động và tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp khóa 37 của trường là khá tốt.

 * Khu vực kinh tế làm việc của sinh viên sau tốt nghiệp và khả năng phát huy trong công việc được giao

– Về khu vực kinh tế sinh viên sau tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm:

Biểu đồ 3: Khu vực làm việc của sinh viên sau tốt nghiệp

Khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp, Qua biểu đồ 3 cho thấy phạm vi thích ứng với công việc của sinh viên sau tốt nghiệp khá rộng, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực tư nhân đạt 55,66% và khu vực liên doanh với nước ngoài đạt 27,36%.

– Về khả năng phát huy trong công việc được giao của việc sinh viên sau tốt nghiệp thể hiện ở sự tín nhiệm và được giao tham gia công tác quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong số sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm có 5,66% được giao tham gia công tác quản lý.

Biểu đồ 4: Chức vụ hiện tại của sinh viên sau tốt nghiệp

* Tình hình thu nhập của sinh viên

Biểu đồ 5: Tình hình thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp

Đối với tình hình thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp: có 92,45% sinh viên sau tốt nghiệp có mức thu nhập từ 4 triệu đồng/ tháng trở lên. Đây là mức thu nhập khá tốt đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng mới có việc làm.

* Tình hình mức độ phù hợp của công việc tìm kiếm được với chuyên môn được đào tạo

Biểu đồ 6: Mức độ phù hợp của công việc với chuyên môn được đào tạo

Có trên 93% sinh viên sau tốt nghiệp tìm  được việc làm phù hợp và rất phù hợp với chuyên môn được đào tạo ở trường.  Đây là tín hiệu tốt, chứng tỏ chương trình đào tạo của nhà trường ngày càng phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội.

* Về đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường:

Sơ đồ 7: Đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường

Số liệu thu thập về chất lượng đào tạo của nhà trường cho thấy có trên 97% sinh viên sau tốt nghiệp đánh giá chất lượng đào tạo của trường là khá, tốt.

Các số liệu thu được qua đợt khảo sát này sẽ là nguồn thông tin quan trọng để nhà trường tiếp tục có những điều chỉnh trong chương trình, kế hoạch đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của mọi đối tượng người học.

                                                              Bài: Nguyễn Trung Thành