Danh sách tổng hợp đã đăng ký hiến máu đến ngày 03/01/2018