Điểm học tập hệ Trung cấp học kỳ I năm học 2017 – 2018

Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.