Điểm học tập hệ Trung cấp học kỳ I năm học 2017 – 2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1loCE1-cqQj4AQCijj0yUw1j2mO-D4Axl?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button]

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.