Điểm học tập ngày 16/6/2017

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/0B4NEIBhcxLYOcmNqcTEzcW9OQ1U?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button]