Điểm ngày 03-01-2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1snVPREq5gRYAtgCyGvw5g9-SlZpvYXoT” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button]

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.