Kết quả học tập ngày 18/01/2018

Chi tiết xem Tại đây

Ghi chú: 
– HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.
– Cập nhật lại điểm vi sinh vật thú y các lớp DVTY11 A, B, C; Điểm TTNN1 Trịnh Thị Liên DVTY10B  và Điểm mới một số lớp