Kết quả học tập ngày 18/01/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1rJ0gCV–a9KxGvAu3ByO7csdca8YZ56h?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button]

Ghi chú: 
– HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.
– Cập nhật lại điểm vi sinh vật thú y các lớp DVTY11 A, B, C; Điểm TTNN1 Trịnh Thị Liên DVTY10B  và Điểm mới một số lớp