Thông báo số 50/TB-CĐCĐHT về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông