Thông báo về việc thực hiện công điện số 17 của UBND thành phố Hà Nội