Quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU và kế hoạch số 171 -KH/TU của Thành ủy Hà Nội

Sáng 13/9, tại Hội trường khu Hiệu bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng phổ biến, quán triệt Chỉ thị 24 tại Hội nghị

Trực tiếp chủ trì Hội nghị và quán triệt Chỉ thị 24 và Kế hoạch số 171 -KH/TU của Thành uỷ Hà Nội có đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong BCH đảng bộ, Ban Giám hiệu, các đồng chí trong cấp uỷ chi bộ; các đồng chí Trưởng phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường.

Theo đó, nhằm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội; Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội và triển khai kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về thực hiện chỉ thị 24 và kế hoạch số 171 -KH/TU của Thành uỷ Hà Nội. Cùng với việc ban hành Chỉ thị này, còn có văn bản Phụ lục kèm theo: “Gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố” theo 3 nhóm vi phạm, với tổng số 25 biểu hiện, cung cấp cách nhận biết về biểu hiện vi phạm để cán bộ, viên chức “tự soi, tự sửa”, tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Về công tác tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, nâng cao chất lượng các cuộc họp, chất lượng văn bản của đảng uỷ, Ban Giám hiệu, tăng cường chỉ đạo phân công nhiệm vụ theo hướng rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; rõ nguyên tắc những nội dung phải bàn tập thể; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trực thuộc bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí thủ trưởng các đơn vị đối với lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục triển khai việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (quan tâm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy bên trong) gắn với bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm. Rà soát, đánh giá về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, khắc phục triệt để tình trạng bỏ sót hoặc chồng chéo. Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; bố trí, điều chuyển cán bộ, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc.

Các đại biểu đã đến tham dự Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ,  viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ .

Thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động hàng tháng, năm theo quy định; kịp thời động viên khen thưởng cán bộ,  viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Gắn kết chặt chẽ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả hoạt động của đơn vị mình;

Ban Thường vụ đảng uỷ Nhà trường giao cho đồng chí Bí thư các chi bộ triển khai thực hiện tốt chỉ thị 24 và định kỳ tổ chức sinh hoạt chi bộ báo cáo Kết quả thực hiện cho đồng chí UVBTV đảng uỷ – Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ; Giao cho đồng chí UVBTV đảng uỷ – Chủ nhiệm UBKT trực tiếp kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo cho BTV đảng uỷ gắn với việc phân loại đánh giá viên chức hằng tháng và phân loại đảng viên cuối năm./.

Biên soạn: Nguyễn Doãn Tiến

 Ảnh: Hà Huy Đại.