Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị hoc tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) và chuyên đề toàn khóa của Đảng.

Ngày 15 tháng 01 năm 2017, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, chuyên đề toàn khóa “Nhưng nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường và Ban cán sự các lớp hệ Cao đẳng chính quy.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường, BCV Thành phố truyền đạt các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Báo cáo viên cấp thành phố Quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị

Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây yêu cầu các tập thể, cá nhân thuộc trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), đặc biệt là việc tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phải làm bài thu hoạch, trong đó có đăng ký việc làm cụ thể và những cam kết thực hiện nội dung của các Nghị quyết trung ương 4 và chuyên đề toàn khóa.

Ngay sau Hội nghị, Tập thể Đảng ủy cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện Nghị quyết và chuyên đề toàn khóa một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành./.

Bài: Nguyễn Thanh Nga

Ảnh: Xuân Khương