Cam kết chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng theo thông tư 36/2017/BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo