Cán bộ phòng Kế toán – Tài chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Doãn Trung Thành

P. Trưởng phòng

Thạc sĩ

 

2

Vũ Thị Kim Anh

 

Thạc sĩ

 

3

Đỗ Phương Liễu

 

Thạc sĩ

 

4

Đỗ Thị Linh

 

Thạc sĩ

 

5

Nguyễn Xuân Tường

 

Trung cấp