Giới thiệu Phòng Kế toán – Tài chính

Phòng Kế toán – Tài chính ra đời và gắn liền với sự phát triển của Nhà trường, thực hiện chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường công tác quản lý sử dụng tài chính hiệu quả, sử dụng tài sản và công tác kế toán của Nhà trường theo quy định của Pháp luật. Phòng Kế toán-Tài chính đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý tài chính hiệu quả, tránh lãng phí.

1. Địa chỉ: Phòng 102 và 103 Khu nhà Hiệu Bộ

2. Chức năng

Tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường thực hiện chức năng quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao.

3. Nhiệm vụ

Lập dự toán thu, chi hàng năm, hàng quý theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Tổ chức thực hiện thu, chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cập.

– Lập quyết toán các nguồn vốn thu, cấp theo quý, năm đúng với chế độ kế toán tài chính và luật ngân sách.

– Hướng dẫn các bộ phận chi tiêu đúng nguyên tắc, đúng các quy định hiện hành và chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

– Đối chiếu vốn với kho bạc theo tháng và quý, thanh quyết toán chi tiêu gồm: Lương, phụ cấp, học bổng, BHXH, các khoản chi khác phục vụ đào tạo và các hoạt động khác.

– Lập các sổ theo dõi các nguồn, nguồn thu, nguồn chi theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

– Hàng tháng đối chiếu với kho bạc, thanh quyết toán chế độ BHXH cho cán bộ công chức, viên chức, trong biên chế và các hình thức hợp đồng theo luật lao động quy định.

– Giữ quỹ của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước.

– Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính, phòng Quản trị vật tư quản lý theo dõi toàn bộ tài sản công và giải quyết thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

– Hàng năm tài chính công khai nguồn vốn tự có

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Định hướng phát triển

Phân bổ hợp lý các nguồn lực tài chính, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của nhà trường với quy mô ngày càng phát triển; hướng đến từng bước tăng cường cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao thu nhập cho Cán bộ viên chức.

5. Bộ máy tổ chức và trình độ chuyên môn

5.1 Trưởng phòng: Ths. Doãn Trung Thành

5.2 Các bộ phận phụ trách trực thuộc

– Kế toán Thanh toán

– Kế toán thu

– Kế toán tài sản

– Thủ quỹ

5.3 Trình độ chuyên môn

– 04/04 đồng chí trình độ thạc sỹ

6. Thành tích

– Năm 2003 bằng khen của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tây

– Năm 2004 Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây

– Hằng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

7. Liên hệ

Phòng Kế toán tài chính – phòng 102, 103 Khu hiệu bộ

Điạ chỉ mail: Phongtckt.d20@moet.edu.vn

Điện thoại: 02.433.721.214