Phòng Kế toán – Tài chính

1. Giới thiệu chung về phòng Kế toán – Tài chính

Phòng Kế toán – Tài chính ra đời và gắn liền với sự phát triển của Nhà trường, thực hiện chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường công tác quản lý sử dụng tài chính hiệu quả, sử dụng tài sản và công tác kế toán của Nhà trường theo quy định của Pháp luật. Phòng Kế toán-Tài chính đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý tài chính hiệu quả, tránh lãng phí.

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Kế toán – Tài chính

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng:
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản trong Nhà trường theo quy định của Pháp luật.
b) Nhiệm vụ:
– Công tác quản lý tài chính – kế toán:
+ Lập kế hoạch dự toán kinh phí tài chính của Trường theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên;
+ Quản lý và tổ chức sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng chế độ;
+ Tổng hợp phân bổ kinh phí cho các đơn vị của Trường;
+ Đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện đầy đủ, nhanh gọn các thủ tục thanh toán;
+ Thực hiện chế độ báo cáo, đối chiếu, thanh quyết toán tháng, quí, năm theo chế độ tài chính hiện hành của nhà nước;
+ Thanh toán đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của viên chức và HSSV trong Trường, đảm bảo công khai, đúng chính sách;
+ Kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính tại các trung tâm thuộc trường;
+ Quản lý và thực hiện công tác thu học phí, lệ phí và các chế độ chính sách đối với HSSV;
+ Tổ chức hệ thống lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của Nhà nước;
+ Chủ trì xây dựng, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ.
– Công tác quản lý tài sản:
+ Phối hợp với phòng Đảm bảo cơ sở vật chất, theo dõi toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường;
+ Chủ trì Tổ chức thực hiện việc kiểm kê, đánh giá, phân loại tài sản và báo cáo theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.
– Soạn thảo các báo cáo, quy định, quy chế, quy trình, quyết định và các văn bản khác có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng theo quy định;
– Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;
– Thực hiện công tác tuyển sinh và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Bộ máy tổ chức và trình độ chuyên môn

3.1. Lãnh đạo phòng:

– Ths. Doãn Trung Thành – Trưởng phòng

3.2. Các bộ phận phụ trách trực thuộc

– Kế toán Thanh toán

– Kế toán thu

– Kế toán tài sản

– Thủ quỹ

3.3. Trình độ chuyên môn

Tổng số cán bộ viên chức trong phòng có 04. Trình độ: 04 Thạc sỹ.

STT  Họ và tên Chức vụ/Chức danh Trình độ Điện thoại
1 Doãn Trung Thành Trưởng phòng Ths Quản trị kinh doanh 0982.424.278
2 Nguyễn Thu Hằng Giảng viên kiêm nhiệm Ths. Kinh tế nông nghiệp 0383.161.567
3 Vũ Thị Kim Anh Kế toán viên Ths. Kế toán 0979.865.577
4 Đỗ Phương Liễu Kế toán viên trung cấp Ths. Kế toán 0917.886.588

4. Địa chỉ: Phòng 102 và 103 Khu nhà Hiệu Bộ

Phòng Kế toán tài chính – phòng 102, 103 Khu hiệu bộ

Điạ chỉ mail: Phongtckt.d20@moet.edu.vn

Điện thoại: 02.433.721.214