Cán bộ viên chức phòng Quản lý đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế

Số lượng cán bộ viên chức: 7 người

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Trần Ngọc Khuynh

Trưởng phòng – Bí thư chi bộ

Th.s kinh tế – GVC

2

Phùng Huy Tuấn

Giảng viên

Thạc sỹ

3

Phạm Thị Hồng Hà

Chuyên viên

Đại học

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

Chuyên viên

Đại học

5

Thân Thị Giang

Giảng viên

Thạc sỹ

6

Hà Minh Tiến

Chuyên viên

Đại học

7

Trần Thị Thanh Huyền

Giảng viên

Thạc sỹ