Giới thiệu phòng Quản lý đào tạo, khoa học và Hợp tác quốc tế

I. TÊN ĐƠN VỊ:
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
2.1. Chức năng
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý toàn diện các hoạt động đào tạo; quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; quản lý hoạt động thư viện trung tâm của nhà trường. Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
2.2. Nhiệm vụ
          Để thực hiện các chức năng trên phòng Quản lý đào tạo – Khoa học & Hợp tác quốc tế có các nhiệm vụ:
2.2.1 Quản lý đào tạo
1). Xây dựng, quản lý, điều hành kế hoạch giảng dạy và học tập toàn trường cho năm học, khóa học. Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định nhà trường;
2). Phối hợp với các Khoa quản lý công tác giảng viên: Thực hiện nhiệm vụ, chế độ công tác của giảng viên; Đánh giá chuyên môn, phân loại giảng viên, tham mưu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn; Xây dựng, cải tiến, cập nhật đề cương chi tiết và nội dung giảng dạy các học phần đảm bảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo; Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; Công tác thi đua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên;
3). Quản lý các hoạt động đánh giá kết quả trong quá trình đào tạo, tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp của sinh viên, học sinh;
4). Quản lý việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, kết quả học tập theo Quy chế;
5). Thực hiện các báo cáo quản lý đào tạo và báo cáo thống kê theo quy định;
6). Đề xuất ý kiến về việc thành lập, bãi bỏ ngành học, môn học; phát triển chương trình đào tạo;
2.2.2 Quản lý công tác nghiên cứu khoa học
1). Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, kế hoạch trung và dài hạn. Đề xuất chính sách, phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học trong nhà trường;
2). Thường trực tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường, tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm;
3). Tổ chức phát hành tập san và các ấn phẩm khoa học phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
2.2.3 Quản lý công tác Hợp tác quốc tế
1). Tìm kiếm đối tác, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;
2). Chăm lo các điều kiện thực hiện dự án, thủ tục hành chính đón tiếp khách nước ngoài;
3). Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về học thuật ở trong và ngoài nước. Chủ động thu hút các nguồn tài chính nước ngoài hỗ trợ trực tiếp cho trường;
4). Đề xuất các ý kiến để thực hiện công tác Hợp tác quốc tế của nhà trường đạt hiệu quả cao.
2.2.4 Quản lý hoạt động của Thư viện trung tâm
1). Phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin bằng các nguồn tài liệu;
2). Phục vụ nhu cầu đọc và mượn tài liệu;
3). Cập nhật và phát triển hệ thống công cụ đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời cơ sở tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tham khảo của các đối tượng bạn đọc.
          Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
          Theo Quyết định số 176/QĐ-CĐCĐHT ngày 17/3/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc sáp nhập phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế với phòng Đào tạo và đổi tên phòng Đào tạo thành Phòng Quản lý đào tạo – Khoa học & Hợp tác quốc tế, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2016.
Phòng Quản lý đào tạo – Khoa học & Hợp tác quốc tế là đơn vị có bề dày thành tích, hàng năm luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các thành tích đã nhận được nhiều năm liền bao gồm Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc” của UBND cấp tỉnh, Thành phố, cấp Bộ và Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng các năm 2002; 2007;
– Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng năm 2000;
– Bằng khen, Chứng nhận “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND tỉnh Hà Tây trao tặng các năm 2004; 2005;
– Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND thành phố Hà Nội trao tặng năm 2009 và năm học 2011 – 2012;
– Cờ thi đua đơn vị xuất sắc do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng năm 2010 và năm học 2013- 2014;
– Năm học 2014 – 2015 đạt Danh hiệu “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của nhà trường. UBND Thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen.
– Năm học 2015 – 2016 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
– Phòng Quản lý đào tạo – Khoa học & Hợp tác quốc tế – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.
– Điện thoại: 0433.720012 ;  Email:  phongdt.d20@moet.edu.vn