Tin tức sinh viên

Điểm gửi ngày 10/2/2020

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iaxXNPzbD_AT7EVWWphHSYumxvBlUaVn” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm gửi ngày 03/1/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/open?id=1J_KYecEh0hx3SPQAp13L-MtPHn7bqu9i” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm gửi ngày 27/12/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/14lh_2t0U1Tns67VmozTCVzTLXNLtWgXY?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm gửi ngày 20/12/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Orc3kCA5aKB3jJPEwhSUASFoFtknLmqV” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết

Điểm gửi ngày 13/12/2019

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UBsSafAwZkpiZibRFqcI4VgyQvwn9sHM” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button] Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.

Chi tiết