Điểm gửi ngày 21/7/2020

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/file/d/1-NmuZXJVu5B93BhUk6GHcq981VfKq4x1/view?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button]