Điểm thi lại, học lại ngày 23/3/2018

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/drive/folders/1BQvq1-EGZcX0abigNkcOkRqq4pQynxn-?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button]

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.