Điểm thi tốt nghiệp TC3K3

Chi tiết xem [wc_button type=”primary” url=”https://drive.google.com/file/d/0B8DVXcN9c_E0QUxYQVhyVE10d1R5OGo4a2pJQmcxYkhJSkpJ/view?usp=sharing” title=”Tại dây” target=”blank” url_rel=”” icon_left=”” icon_right=”” position=”” class=””]Tại đây[/wc_button]

Ghi chú: HSSV liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Khoa để biết mật khẩu vào xem điểm./.