Đội ngũ cán bộ và tổ chức khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Vinh

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0915.449.554

nguyenvanvinhtnmt@gmail.com

2

Phạm Thị Cúc

Trưởng BM

Thạc sĩ

0979.790.815

cuctnmt1979@gmail.com

3

Lưu Thị Hồng Trang

Trưởng BM

Thạc sĩ

0975.455.526

hongtrangtnmt@gmail.com

4

Đỗ Trọng Lý

Giảng viên

Thạc sĩ

0936.661.499

khoatnmt.d20@moet.edu.vn

5

Lê Thị Kim Dung

Giảng viên

Thạc sĩ

0966.707.315

lethikimdung12@gmail.com

6

Mai Thị Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

0979.175.062

maingamt@gmail.com

7

Đàm Thị Vân An

Giảng viên

Cử nhân

0986.565.829

vananmt13@gmail.com

8

Đặng Quang Minh

Giảng viên

Thạc sĩ

01656.063.828

dangquangminh87@gmail.com

9

Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên

Tiến sỹ

0969.483.489

thanhnguyendcht@hotmail.com

10

Đàm Văn Hùng

Giảng viên

Thạc sĩ

01696.461.268

dvhungd20@moet.edu.vn