Phòng Tổ chức – Hành chính

1. Giới thiệu chung về phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập vào tháng 10 năm 1977. Hơn 47 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức của phòng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường, đặc biệt là sự trưởng thành không ngừng của bộ máy tổ chức và đội ngũ.

Tập thể cán bộ, viên chức phòng Tổ chức – Hành chính

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng:
Là đơn vị điều phối các hoạt động chung của Nhà trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự; công tác hành chính tổng hợp, y tế, thông tin tuyên truyền, hoạt động thư viện; công tác đối ngoại; công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.
b) Nhiệm vụ:
– Điều phối hoạt động chung của Nhà trường:
+ Là đầu mối điều phối chung các hoạt động trong Trường nhằm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Truyền đạt các quyết định, ý kiến, thông báo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường;
+ Xây dựng các nội quy, quy định đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Trường đối với cán bộ, viên chức, người lao động.
– Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:
+ Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường theo quy định của Thành phố phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường: Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;
+ Nghiên cứu xây dựng quy hoạch viên chức quản lý, đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự đối với các đơn vị thuộc Trường, phát triển đội ngũ viên chức phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của Trường;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường trong việc rà soát, xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp;
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức; đề xuất sắp xếp luân chuyển, điều động, tuyển dụng viên chức, lao động; kiểm tra việc tổ chức, bố trí lao động và sử dụng viên chức trong toàn Trường;
+ Quản lý bổ sung, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, báo cáo, biểu mẫu thống kê nhân sự, theo dõi tăng, giảm số lượng, chất lượng viên chức; xác nhận chữ ký, các loại văn bản của viên chức và lao động hợp đồng;
+ Thực hiện giải quyết chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, hưu trí và các chế độ khác đối với viên chức quản lý, viên chức và lao động hợp đồng; thẩm định danh sách, tiêu chuẩn viên chức thi nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương;
+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức quản lý, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và Nhà trường.
– Công tác hành chính – tổng hợp:
+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu; thẩm định, trình ký, phát hành và quản lý văn bản của Nhà trường;
+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện, hội nghị; tổ chức việc lễ tân, khánh tiết; thực hiện các công việc hiếu, hỷ theo quy định của Nhà trường, chuẩn bị các loại quà tặng trong công tác đón tiếp, lễ tân, đối nội, đối ngoại;
+ Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực công tác của Phòng;
+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung kiểm tra giám sát việc cán bộ, viên chức và các đơn vị trong Nhà trường thực hiện việc nội quy, quy chế, việc thực hiện nề nếp, văn hóa công sở…;
+ Quản lý sử dụng và điều hành xe phục vụ công tác của Nhà trường;
+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên khu Hiệu bộ, Giảng đường của Nhà trường.
– Công tác y tế học đường:
+ Thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, an toàn lao động, phòng chống nguy cơ ô nhiễm môi trường;
+ Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu và định kỳ cho viên chức, lao động hợp đồng;
+ Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Công tác học sinh, sinh viên lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên theo quy định.
+ Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm dụng cụ trang bị y tế, cơ số thuốc phòng chữa bệnh, sơ cứu ban đầu;
+ Thực hiện việc cấp thuốc chữa trị các bệnh thông thường, sơ cứu kịp thời các bệnh, tai nạn đột xuất, theo dõi tình trạng bệnh tật, sức khoẻ, cấp giấy giới thiệu đi bệnh viện khám chữa bệnh cho viên chức, lao động hợp đồng và học sinh, sinh viên thuộc Trường
– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quản trị website Nhà trường;
– Hoạt động thư viện:
+ Xây dựng kế hoạch và quản lý thư viện phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của viên chức và người học;
+ Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng xây dựng thư viện điện tử, tài liệu giảng dạy, học tập trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trường.
– Công tác đối ngoại:
+ Thực hiện trách nhiệm quản lý các chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị, cá nhân của trường về hợp tác đối ngoại theo chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá;
+ Lập kế hoạch đoàn vào, đoàn ra và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt; phối hợp với bộ phận chức năng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và các điều kiện khác đảm bảo cho hoạt động của đoàn vào, đoàn ra; tổ chức công tác lễ tân tại các hội nghị đối ngoại tại Trường;
+ Đề xuất những chủ trương và đường lối trong quan hệ đối ngoại; chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các văn bản và các điều kiện cần thiết trong việc đàm phán và ký kết với các đối tác; tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu phục vụ cho hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường.
– Công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ:
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo vệ an ninh trật tự; phối hợp trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong Trường;
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch an ninh – quốc phòng và dân quân tự vệ theo quy định;
+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
– Soạn thảo các báo cáo, quy định, quy chế, quy trình, quyết định và các văn bản khác có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng theo quy định;
– Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;
– Thực hiện công tác tuyển sinh và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Bộ máy tổ chức và trình độ chuyên môn

Phòng Tổ chức – Hành chính hiện có 15 viên chức, lao động

3.1. Lãnh đạo phòng

– Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Vinh

– Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Việt Dũng

3.2. Các bộ phận trực thuộc

– Văn thư lưu trữ: 01 đồng chí

– Y tế: 01 đồng chí

– Bộ phận phục vụ: 08 đồng chí (01 lái xe, 01 tạp vụ, 03 lao công, 03 bảo vệ)

– Bộ phận tổng hợp : 03 đồng chí

3.3. Trình độ chuyên môn

– Thạc sỹ: 03

– Đại học: 03

– Cao đẳng: 01

– Trung cấp: 02

– Khác: 06

4. Thành tích của đơn vị

– Hằng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

– Sở NN&PTNT Tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen “Đơn vị lao động giỏi cấp ngành” năm 1998;

– UBND Tỉnh Hà Tây tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm” các năm: 1999, 2007;

– UBND tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen “Có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển trường” năm 2002;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm: 2014, 2015;

– UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2015 – 2016”

IV. Liên hệ

– Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

– Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 02433.721.215

– Email: phongtchc.d20@moet.edu.vn