Dự kiến danh sách sinh viên khóa 39, 40 nhận học bổng học kỳ II năm học 2017 – 2018