Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 01/01/2010 Có tên đầu tiên là Phòng Thanh tra và đánh giá đảm bảo chất lượng giáo dục, đến tháng 4 năm 2016 được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo quyết định số 196 ngày 28/3/2016 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

I. Chức năng

Phòng có chức năng tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý công tác thực hiện Quy định dạy và học, công tác thi và kiểm tra; Công tác Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và các qui định của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

a) Công tác khảo thí

– Phối hợp lập kế hoạch và tổ chức thi học kỳ, thi cuối khoá;

– Kiểm tra các quy chế đào tạo; Tổ chức chấm thi theo quy định;

– Tổ chức thẩm định tính chính xác của việc ra đề thi, chấm thi (khi có yêu cầu);

– Cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

– Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống ngân hàng đề thi – đáp án;

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.

b) Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

– Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng giáo dục. Đề xuất phương án đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;

– Phối hợp nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình việc làm của sinh viên đã ra trường; đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập,

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng;

– Nghiên cứu phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

III. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ hiện tại

3.1. Cơ cấu tổ chức

– Trưởng phòng:  ThS.  Nguyễn Văn Thạch

– Chủ tịch công đoàn: ThS. Vũ Thu Phương

3.2. Đội ngũ hiện tại

Hiện tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng có 05 đồng chí là cán bộ giảng viên, chuyên viên. Cụ thể là:

Tiến sĩ:    01

Thạc sĩ:   03

 Đại học:  01

IV. Thành tích

          – Năm 2010: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2011: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2012: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2013: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2014: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2015: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          – Năm 2016: Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

V. Liên hệ

– Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

– Điện thoại: 0433.725.554

– Email: Phongtrclgd.d20@moet.edu.vn