Hợp đồng thỏa thuận hợp tác về đào tạo chuyển tiếp với trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội