Thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo chuyển tiếp với trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang