Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

I. Lãnh đạo đơn vị
Trưởng phòng : Đỗ Xuân Bình
II. Chức năng :
– Tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức hoạt động nhằm quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho HS,SV;
– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa;
– Tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, “Tuần sinh hoạt công dân – HS,SV” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa cho HS,SV;
III- Nhiệm vụ
Phòng Công tác Sinh viên là cơ quan chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác học sinh sinh viên với các nhiệm vụ sau:
1- Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển vào trường. Xử lý những trường hợp học sinh, sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường; Quản lý hồ sơ HSSV; Làm thẻ cho Học sinh – Sinh viên
2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” vào đầu mỗi năm học, đầu khóa, cuối khóa cho HS,SV;
3. Tổ chức thực hiện và tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của HS,SV; Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HS,SV; Xét cấp học bổng, xét miễn giảm học phí cho HS, SV thuộc các đối tượng.
4. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các phòng, ban có liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ sở thích và các hoạt động giải trí lành mạnh khác.
5. Phối hợp với Công an địa phương: Trong việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là giữa học sinh, sinh viên của trường với nhân dân địa phương; Quản lý sinh viên ngoại trú.
6- Theo dõi và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi, chính sách cho vay vốn tín dụng đối với HS,SV.
7.Thường trực công tác tư vấn giới thiệu việc làm.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 IV. Số lượng và trình độ CB,GV thuộc đơn vị
1. Số lượng :
Tổng số cán bộ, GV của phòng : 04 đồng chí
2. Trình độ: 
02 Thạc sỹ
02 Cử nhân – GV thuộc các môn Giáo dục thể chất
V. Liên hệ
Phòng Công tác học sinh sinh viên – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây 
Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 04.33 721 210               Email :   phongcthssv.d20@moet.edu.vn