Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Download file Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 tại đây