Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 ban hành quy định về phân cấp quản lý bộ máy, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Download file Quyết định 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 tại đây