Tag Archives: hoi nghi

Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2017 – 2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Thông tư  số 01/2016/TT-BNV  ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 30 tháng 8 năm 2018 trường  Cao đẳng Cộng …

Chi tiết