Thông báo số 21/TB-CĐCĐHT ngày 29/01/2018 V/v đấu thầu trông giữ xe tại nhà xe của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây