Thông báo số 36/TB-CĐCĐHT về việc mua bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2018