Thông báo v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19