Thông báo về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19