Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng.

Ngày 25 tháng 08 năm 2017, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)

Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Doãn Tiến, Phó BTĐU, Phó Hiệu trưởng nhà trường, BCV Thành phố truyền đạt các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí Nguyễn Doãn Tiến trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết

Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây yêu cầu các tập thể, cá nhân thuộc trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII).

Ngay sau Hội nghị, Tập thể Đảng ủy cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao./.

Toàn cảnh Hội nghị
Bài: Nguyễn Thanh Nga
Ảnh: Xuân Khương